skip to Main Content

FORENINGEN FEMØ JAZZ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vedtægter for Foreningen “Femø Jazz”

§1

Foreningens navn er “Foreningen Femø Jazz”.

Foreningens formål er at fremme kendskabet til jazz- og beslægtede musikformer ved at afholde en årlig jazzfestival på Femø i ugen, hvor første søndag i august falder, og dertil knyttede koncerter. Der arbejdes herunder på at etablere kurser for unge musikere for at fremme deres kendskab til den musik, der tager udgangspunkt i musikken fra New Orleans.

§2

Foreningen Femø Jazz er en non profit almindelig forening. Overskud må kun anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

§3

Foreningens hjemsted er 4945 Femø – Lolland kommune. Foreningens postadresse er formandens adresse.

§4

Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen. Medlemsskab følger kalenderåret.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion kan kræves godkendt af den nærmest følgende generalforsamling.

§5

Foreningen Femø Jazz indgår aftaler, der sikrer at Foreningen Femø Jazz kan leje arealer, maskinel mm. på 4945 Femø, til afholdelse af Femø Jazz Festival på aftalte tidspunkter. Foreningen Femø Jazz afholder Femø Jazz Festival, dvs. engagerer musikere, indgår aftaler med eksterne leverandører, ligesom den er ansvarlig for organiseringen af frivillige medarbejdere. Økonomi tilvejebringes ved kontingent, salg af adgangstegn, varesalg, frivillige bidrag og gennem ansøgte midler, herunder fondsmidler.

§6

Foreningen Femø Jazz har selvstændigt cvr nummer, er momsregistreret og har egen bankkonto.

§7

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned på Femø. Generalforsamling indkaldes med fire ugers varsel.

Generalforsamling indkaldes som minimum ved opslag i Femøs officielle organ “femo.dk”.

Hvert medlem har én stemme.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Beretning/godkendelse regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Fremlæggelse/godkendelse af budget
  8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessupleant
  9. Valg af revisor
  10. Forslag til behandling under punkt 5 og punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§8

Formanden for bestyrelsen eller/og to bestyrelsesmedlemmer kan kræve indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Hvis en 25 af medlemmerne kræver det, skal ekstraordinær generalforsamling ligeledes afholdes. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med minimum 3 ugers varsel, dog maksimalt 5 uger efter begæring.

§9

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Stemmeret har alle medlemmer, der senest to måneder inden generalforsamlingen har opnået medlemssskab, og kan fremvise gyldig kvittering for betalt medlemsskab.

Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end eet medlem.

Efter generalforsamlingen underskriver dirigenten referatet.

§10

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af op til syv medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning. Der vælges desuden en bestyrelsessupleant, som er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er ansvarlig for afholdelsen af Femø Jazz Festival, hvor hvert enkelt bestyrelsesmedlem har et ansvarsområde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

§11

Foreningen tegnes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§12

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§13

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed, gør formandens stemme udslaget.

Formanden/kvinden indkalder til bestyrelsesmøde, når han/hun skønner det påkrævet, eller når et medlem fremsætter krav herom.

§14

Regnskabsåret er 1. oktober til 30. september. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.
Regnskabet skal udfærdiges efter god regnskabsskik og godkendes af generalforsamlingen

§15

Vedtægtsændringer kan kun ske ved generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling med varsling på mindst tre uger og med 2/3 flertal af medlemmerne i foreningen.Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.

Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Disse regler gælder ligeledes foreningens eventuelle opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige kulturelle formål på Femø, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. februar 2018

Back To Top